บริการรับทำบัญชี

 

บริการรับทำบัญชีพร้อมวางแผนภาษีแบบครบวงจร

 

 

คุณกำลังมีคำถามเหล่านี้กับกิจการของคุณหรือเปล่าครับ?

 

 • จดบริษัทมาพักนึงแล้ว กำลังจะเริ่มมีรายได้ กำลังจะรับงานแต่ไม่รู้จะเริ่มทำเอกสารยังไง?
 • จดบริษัทมานานแล้วหลายปีแต่ไม่เคยส่งงบการเงินเลย จนโดนหมายเรียกจากตำรวจ?
 • ทำบัญชียื่นภาษีเองแต่ไม่รู้ว่าทำถูกต้องขนาดไหน ทำอะไรตกหล่นไปหรือเปล่า?
 • มีพนักงานบัญชีภายใน แต่พนักงานทำได้แค่เปิดบิลซื้อขาย ปิดงบไม่เป็น อยากดูผลประกอบการล่าสุด แต่พนักงานเปิดให้ดูไม่ได้?
 • มีจ้างสำนักงานบัญชีอยู่ แต่ติดต่อสอบถามยากเวลาอยากปรึกษา ยื่นแบบภาษีช้า/ผิดพลาด ต้องจ่ายค่าปรับภาษีบ่อยๆ
 • ทำๆไปแล้วไม่รุ้ว่าจริงๆแล้วกำไรหรือขาดทุนกันแน่?
 • ดุทรงแล้วเสียภาษีเยอะ ไม่รู้จะวางแผนภาษียังไง ไม่เคยมีใครแนะนำ?
ถ้าคุณเข้าเกณฑ์ซักข้อนึงตามที่ผมบอกไว้
ไม่ต้องกังวลไปนะครับ ผมพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหา 

 

 

ทำไมต้องทำบัญชี จำเป็นต้องใช้บริการรับทำบัญชีหรือไม่

เนื่องจากตามกฏหมาย พ.ร.บ.การบัญชี 2543 กำหนดให้มีการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องและต้องนำส่งงบการเงินปีละ 1 ครั้ง ภายใน 5 เดือนนับจากวันปิดที่ปิดงบการเงิน โดยรอบบัญชีปกตินั้นจะเกินกว่า 1 ปีไม่ได้จึงต้องปิดงบการเงินและนำส่งงบการเงินทุกปี(เช่นจัดตั้งเมื่อสองปีก่อน จะปิดทีเดียวถึงปีปัจจุบันไม่ได้ ต้องปิดทีละปีจนถึงปัจจุบันครับ) นอกจากนี้ทางสรรพากรยังกำหนดให้ส่งแบบภาษีเงินได้ประจำปีภายใน 150วัน หลังจากปิดงบการเงินเช่นกันซึ่งจะต้องสอดคล้องกับตัวเลขในงบการเงินที่ปิดบัญชีไป ทำให้กิจการที่จดจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

เจ้าของกิจการหลายท่านอาจดำเนินการจัดเก็บเอกสาร นำส่งภาษีหรือบันทึกบัญชีเองในโปรแกรมต่างๆซึ่งสามารถทำได้หากมีความรู้เพียงพอ แต่การมีนักบัญชีที่ให้บริการรับทำบัญชีเป็นคนคอยช่วยดูแล ตรวจสอบข้อมูล เป็นที่ปรึกษาคอยตอบคำถามต่างๆรวมถึงช่วยตอบคำถามสรรพากรและนำส่งงบการเงินให้ จะทำให้คุณประสบปัญหาต่างๆน้อยกว่าการที่มีข้อผิดพลาดและเข้าแก้ไขในตอนท้ายครั้งเดียวครับ ซึ่งบางทีพวกค่าปรับต่างๆอาจจะเยอะกว่าที่คุณใช้บริการรับทำบัญชีทั้งปีซะอีก

 

รายละเอียดบริการรับทำบัญชีและบริการที่เกี่ยวข้อง?

 1. ให้คำปรึกษาแนะนำด้านบัญชี-ภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษีฯ เพื่อการบันทึกบัญชี รายได้ ค่าใช้จ่าย  ลูกหนี้  เจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ และค่าเสื่อมราคา
 3. จัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ
 4. จัดทำรายงานภาษี พร้อมทั้งนำส่งแบบชำระภาษีเหล่านี้ต่อกรมสรรพากร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  (ประจำเดือน)

 • ภ.ง.ด.1                 สำหรับพนักงาน
 • ภ.ง.ด.3                สำหรับบุคคลธรรมดา
 • ภ.ง.ด.53               สำหรับนิติบุคคล
 • ภ.ง.ด.54               สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ประจำเดือน)

 • ภ.พ.30                  สำหรับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)  หรือรายรับถึงเกณฑ์
 • ภ.พ.36                  สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
 1. ยื่นแบบสมทบเงินประกันสังคมรายเดือน
 2. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน
 3. จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 4. จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี
 5. ปิดงบการเงินเพื่อนำส่งผู้สอบบัญชี
 6. จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม
 7. จัดทำรายงานพร้อมทั้งนำส่งแบบแสดงรายการภาษีครึ่งปี และประจำปีเหล้านี้ต่อสรรพากร
 • ภ.ง.ด.51               ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี
 • ภ.ง.ด.50               ภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
 • ภ.ง.ด.1 ก             สรุปภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำปี
 • สบช 3                  แบบนำส่งงบการเงิน
 • บอจ 5                   บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 1. หากมีกรณีที่สรรพากรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางบัญชี มีบริการเข้าพบและให้คำชี้แจงต่อสรรพากร
 1. บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
 • วางระบบบัญชี  และการควบคุมภายใน
 • บริการจดทะเบียนบริษัท,  ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคมและยื่นแบบสมทบรายเดือน
 • ออกแบบเอกสาร ใบแจ้งหนี้  ใบเสร็จรับเงิน  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารสำคัญอื่นๆ

สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเมื่อมีการใช้บริการรับทำบัญชี

จัดเตรียมเอกสารรายการค้าแยกตามชนิดของเอกสาร

 • ฝั่งซื้อ/จ่าย  ได้แก่ เอกสารซื้อ (เอกสารใบส่งของ/ใบกำกับซื้อ/ใบแจ้งหนี้) , ใบเสร็จรับเงิน พร้อมแนบ
  สลิปโอนจ่ายชำระ ,เอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,เอกสารบันทึกเงินเดือนพนักงาน และเอกสารจ่ายอื่นๆเช่น ค่าทางด่วน, บิลเงินสดที่มีชื่อผู้รับ ,ใบแทนใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
 • ฝั่งขาย/รับ ได้แก่  เอกสารขาย (ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้), เอกสารรับเสร็จรับเงิน แนบพร้อมสลิปรับโอนเงินจากลูกค้า, เอกสารรายได้อื่น โดยเรียงลำดับตามเลขที่เอกสาร และวันที่เอกสาร เพื่อเตรียมส่งเอกสารให้กับทางสำนักงาน
 • เอกสาร Statement จากทางธนาคาร
 • เอกสารสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาบริการ หรือสัญญาอื่นๆ ที่มีรอบระยะเวลาของสัญญาเกิน 1 เดือน
 • ใบคุมเอกสารเพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายถึงจำนวนเอกสารที่ส่งมอบแก่กัน

 

 

ถ้าคุณกำลังมองหาสำนักงานบัญชีที่ให้บริการแบบครบวงจร

ช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ในทุกสถานการณ์

และมีค่าบริการที่ประหยัดกว่าการจ้างพนักงานบัญชีที่ปิดงบได้

มาประจำที่ออฟฟิตคุณอย่างน้อย 2 – 3 เท่า

ผมและทีมงานขออาสาครับ

 

บริการรับทำบัญชี พร้อมวางแผนภาษีแบบครบวงจร

ตัวอย่างธุรกิจที่เราเชี่ยวชาญในการรับทำบัญชี

 • กลุ่มธุรกิจค้าปลีก เช่น ขายสินค้าออนไลน์แบบ ผ่าน Lazada shopee และแฟลตฟอร์มอื่นๆ หรือ การทำดรอปชิบ  , ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ , เครื่องดื่ม , อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ , ฟิมล์ติดหน้าจอ ,ฯลฯ
 • กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เช่น ค้าส่งเหล็กกล้า , ค้าส่งอุปกรณ์ออกกำลังกาย , ค้าส่งอุปกรณ์ความปลอดภัย ,ฯลฯ
 • กลุ่มธุรกิจผลิต เช่น ผลิตแพคเกจจิ้ง , ผลิตแผ่นอเนกประสงค์ , ผลิตอุปกรณ์ตามออเดอร์งานสั่งทำ ,ผลิตเฟอร์นิเจอร์, รับผลิต OEM เครื่องสำอางค์ , รับผลิต ผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ฯลฯ
 • กลุ่มธุรกิจให้บริการ เช่น รักษาความปลอดภัย , รับทำและให้บริการด้านซอฟแวร์ , รับจัดอีเวนท์ , รับขนย้าย ขนส่ง ,ให้บริการรับทำโฆษณา , รับเหมาก่อสร้าง, ร้านอาหารบนห้างสรรพสินค้า ฯลฯ

.

ทำไมคุณจึงควรเลือกเรา บริการรับทำบัญชีของเราแตกต่างจากสำนักงานบัญชีอื่นอย่างไร?

 

1. ดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต(CPA)ที่เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีอากรสามารถช่วยเหลือและพาคุณเข้าระบบได้อย่างถูกต้อง ลดความกังวลที่จะโดนสรรพากรเรียกตรวจสอบในอนาคต

2. เราจะทำให้คุณเข้าใจในบัญชีและตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจเพื่อวางแนวทางในอนาคตได้อย่างแม่นยำ พร้อมรับมือกับภาษีและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ล่วงหน้า

3. ให้ปรึกษาช่วยแนะนำและแก้ไขปัญหาให้คุณตั้งแต่ก่อนที่คุณจะเลือกใช้บริการเราด้วยความจริงใจ

4. เรามีบริการงานบัญชีภาษีแบบครบวงจร ทั้งช่วยงานจดทะเบียนต่างๆรวมถึงรับดูแลงานบัญชีหลังบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องช่วยแบ่งเบาภาระงานด้านบัญชีภาษีของคุณได้อย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการจ้างพนักงานประจำ

5. เรายึดมั่นในมาตรฐานการทำงานที่รวดเร็ว ติดต่อได้ตลอด ยินดีตอบคำถาม เพราะเข้าใจถึงความเร่งด่วนของธุรกิจและยึดหลักการทำบัญชีภาษีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณเป็นสูงสุด

6. เราทำงานโดยหลักการช่วยแบ่งเบาภาระของคุณให้มากที่สุด ดังนั้นรูปแบบการทำงานของเราเป็นแบบยืดหยุ่นสามารถปรับได้ตามลักษณะที่ต่างกันของผู้ประกอบการแต่ละราย

7. เรานำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่างเราและผู้ประกอบการ ด้วยราคาที่ไม่แพงและตอบโจทย์การทำงานสำหรับยุคใหม่(แบบ 4.0)

8. เราทำบัญชีด้วยระบบเดียวกับการที่คุณจ้างพนักงานบัญชีไปนั่งประจำทำบัญชีภายในที่ออฟฟิต แต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าเกินครึ่ง มีงบการเงินให้คุณดูได้ทุกไตรมาสเพื่อให้คุณนำไปใช้ตัดสินใจวางแผนต่างๆได้ทันต่อเวลา

9. เราดำเนินงานด้วยรูปแบบบริษัทที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องกับทางสภาวิชาชีพบัญชี และมีการวางหลักประกันตามกฏระเบียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คุณ

 

#เราขอขอบคุณลูกค้าที่เคยใช้บริการต่างๆของเรา#

 

 

โปรโมชั่นเราทำบัญชีด้วยกัน!! ลด 15%

 

ลดค่าทำบัญชีรายเดือนสำหรับกิจการที่เริ่มประกอบการแล้ว

 

เหลือราคาเริ่มต้นไซส์ S เพียงเดือนละ  3000 บาทเท่านั้น (ราคาเต็ม 3,500)

ผมมีทีมที่ปรึกษาช่วยดูแลคุณทั้งบัญชีและภาษีทั้งระบบ

รวมถึงช่วยวางแผนภาษีให้คุณตลอดระยะเวลาการให้บริการ

 

พร้อมช่วยดูแลเรื่องเหล่านี้ให้ด้วยครับ

 

📌 ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฟรี!

📌 ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคล ฟรี!

📌 ยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคล ฟรี!

📌 ยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฟรี!

📌 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร ฟรี!

📌 ยื่นเงินสมทบประกันสังคม ฟรี!

📌 รายงานงบทดลอง ฟรี!

📌 บริการวางแผนภาษี ฟรี!

📌 บริการให้คำปรึกษาตลอดการให้บริการ ฟรี!

📌 สิ้นปีไม่มีเรียกเก็บค่าปิดบัญชีเพิ่ม!!

 

“คุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสธุรกิจของคุณให้เต็มที่

ส่วนเรื่องยากๆ น่าปวดหัวอย่างบัญชีและภาษีให้เราจัดการให้สิครับ”

 

ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์

063-924-7462

หรือรบกวนแอดไลน์ด้วยหมายเลข 0639247462

เพื่อขอรับราคาโปรโมชั่นนี้ได้เลย

รีบหน่อยครับ สิทธิ์นี้ผมให้จำนวนจำกัด

 

บริการรับจดทะเบียนบริษัท

บริษัทรับตรวจสอบบัญชี

Average rating

Average rating 5 / 5. Vote count: 125

No votes so far! Be the first to rate this post.